Algemene voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

 

‘Fix-IT’ opgericht door JG Services, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0630.913.833
‘Gebruiker’, ‘je’, ‘jij’, ‘u’ of ‘de klant’ is een verwijzing naar iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met JG Services via zijn website in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1) Prijzen

Op de geafficheerde prijzen is  BTW verschuldigd. De getoonde prijzen zijn exclusief recupel, transportkosten en toebehoren of onderdelen die noodzakelijk zijn voor de uit te voeren dienst. Onze prijzen, zoals opgegeven in onze offertes, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, wedden en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Zij zijn steeds herzienbaar door JG Services, zelfs zonder het voorafgaandelijk akkoord van de klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 5% gestegen zijn. Ze zijn louter informatief en kunnen op elk ogenblik herzien worden.

2) Aanbod en bestellingen

Offertes van JG Services zijn steeds vrijblijvend, niet bindend en zolang de voorraad strekt.

3) Leveringen en leveringstermijn

Elke termijn van levering, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werken weer op te starten.

4.Aansprakelijkheid.

JG Services is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op als buiten de bedrijfslokalen, alsmede tijdens het transport of de plaatsing ervan. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van onze firma een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis uitmaken. In geen geval zal JG Services aansprakelijk kunnen worden gesteld voor haar eigen fout of nalatigheid of deze van haar aangestelde, zelfs in geval van grove fout, schuld of opzet, enkel behoudens indien de overeenkomst of de Wet uitdrukkelijk en op dwingende wijze in bepaalde aansprakelijkheden voorzien. JG Services kan niet aansprakelijk gesteld worden voor data verlies of beschadiging. De klant dient voor de (her)installatie van software ook steeds in het bezit te zijn van de originele, legale licentie(s) van het gevraagde product.

5. Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen, materialen en benodigdheden, als mede de uitgevoerde werken zelf, blijven eigendom van JG Services tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven (eigendomsvoorbehoud). Dit geldt evenzeer indien de werken, levering, goederen of materialen van JG Services slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan JG Services zou toebehoren. JG Services wordt automatisch eigenaar van niet opgehaalde goederen na een periode van drie maanden.

6. Betalingsmogelijkheden.

Alle diensten dienen contant betaald te worden na aflevering van goederen of diensten..

7. Garantie

JG Services geeft ten aanzien van het geleverde materiaal en diensten een zogenaamde ‘carry-in’- garantie op fabricage- en materiaalfouten, met uitzondering van laptops, PDA’s, monitoren, printers, luidsprekers en geluidskaarten, externe mediadragers, in retail vorm evenals verbruiksmaterialen zoals papier, linten e.d. of het verlies van informatie van de apparatuur . Op de gepresteerde diensten bieden wij u onze zero-pay solution, wat inhoud dat als hetzelfde probleem waarvoor u onze hulp heeft ingeroepen zich terug voordoet, dan komen wij het probleem kosteloos herstellen tenzij het over hardware gaat. Deze periode geldt 14 dagen na prestatie van de dienst.

8. Toepasselijkheid

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten vererft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In alle andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van Gent.

Voor het overige en voor zover niet in strijd met de wetgeving terzake, zijn de algemene voorwaarden toepasselijk.